Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu www.sonix.cz.

Provozovatelem internetového obchodu je Luboš Jandejsek – SONIX , Studené 49, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ 15593061, DIČ CZ6509090665 (dále jen Prodávající).

Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím internetu / systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku (dále jen Kupující).

II. Objednací podmínky

Objednávat lze následujícími způsoby:

  • nákupním košíkem přes internet obchod www.sonix.cz
  • elektronickou poštou sonix@sonix.cz
  • telefonicky na tel. čísle +420 465 642497
  • poštou na adresu: SONIX, Studené 49, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.sonix.cz, příp. prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů. Internetový obchod prodávajícího umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu. Takto doručená objednávka je zároveň okamžikem uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Prodávající je ve všech případech oprávněn požádat zákazníka o autorizaci objednávky vhodným způsobem, zpravidla telefonicky nebo e-mailem. Odmítne-li zákazník objednávku autorizovat, je považována za neplatnou. Objednávku může kupující zrušit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.

III. Dodací a platební podmínky

Dodací lhůta:

Prodávající odešle zboží zákazníkovi do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce a to k okamžiku odeslání objednávky zákazníkovi.

Objednané zboží prodávající doručuje prostřednictvím dopravní služby PPL. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na dokladu dopravní služby PPL. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Zákazník je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti odebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.

Způsob platby:

  1. platba dobírkou v hotovosti při doručení zásilky
  2. platba v hotovosti při osobním převzetí zboží
  3. platba předem na bankovní účet – na požádání kupujícího

V tomto případě je kupující následně informován o údajích k provedení platby (číslo účtu , variabilní symbol, částku). Zboží je odesláno po připsání platby na náš účet.

Způsob dodání zboží:

ČESKÁ REPUBLIKA

1. Dobírka - dopravní služba PPL

Objednávka zboží v hodnotě do 1 499 Kčdopravné 130 Kč
Objednávka zboží v hodnotě nad 1 500 Kčdopravné 0 Kč

2. Osobní odběr

Osobní odběr v sídle firmydopravné 0 Kč

Objednané zboží prostřednictvím internetového obchodu lze vyzvednout ve firemní prodejně

FIREMNÍ PRODEJNA
SONIX – VÝROBA KUCHYŇSKÝCH POTŘEB
Studené 49
561 64 Jablonné nad Orlicí
Česká republika

OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí – pátek: 7:00 - 16:00 hod

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

1. Dobírka – Česká poštapoštovné 270 Kč
2. Platba předem na bankovní účet
Po přijetí objednávky s každým slovenským zákazníkem individuálně e-mailem konzultujeme přepokládanou konečnou cenu.
poštovné 250 Kč

IV. Shoda s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen 'rozpor s kupní smlouvou'), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

V. Reklamace vadného zboží

Dostane-li kupující nedopatřením vadný produkt nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho výměnu níže uvedeným způsobem:

  1. Vadné nebo jiné než objednané zboží, společně s dokladem a uvedením výrobního čísla požadovaného zboží, laskavě co nejdříve pošlete zpět prodávajícímu (nikoli dobírkou) na adresu pro vyřízení reklamací: Luboš Jandejsek – SONIX, Studené 49, 561 64 Jablonné nad Orlicí
  2. Reklamaci můžete také vyřídit na telefonním čísle: 465 642 497, nebo na e-mailové adrese: sonix@sonix.cz. Při každém kontaktu uvádějte číslo objednávky.
  3. Reklamaci můžete také vyřídit osobně na adrese Luboš Jandejsek- SONIX, Studené 49, 561 64 Jablonné nad Orlicí.

VI. Záruka vrácení zboží a peněz

Podle zákona č. 367/2000 má kupující právo zakoupené zboží do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží vrátit, a od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (částka zaplacená za dopravné ve vrácené částce není zahrnuta). Vrácené zboží kupující doručí na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Součástí zásilky musí být kopie dodacího listu (vyúčtování) zásilky. Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené. Za těchto podmínek prodávající vrátí kupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží do 14 dnů od doručení, a to poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně zasláno. V případě vrácení poškozeného zboží budou od vrácené částky odečteny náklady na vrácení zboží do původního stavu.

VII. Záruční podmínky

Poskytuje se záruka v trvání 24 měsíců od data prodeje. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

VIII. Ochrana osobních údajů

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony ČR, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujícího dodavatel nepředává žádné další osobě - výjimku tvoří přepravce, kterému jsou údaje kupujícího předávány v minimálním rozsahu a to tak, aby mohlo být zboží doručeno.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.10.2015. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.sonix.cz. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice.